Nawigacja

Artykuły » Programy do katalogowania filmów, gier, książek - multimediów » Biblioteka Filmów NET - POMOC

Biblioteka Filmów NET - POMOC

Wprowadzenie

Program Biblioteka Filmów NET  jest programem służącym do katalogowania zbiorów filmów. Pozwala na wyszukiwanie danych o skatalogowanych filmach według zadanych kryteriów. Biblioteka Filmów NET posiada dużą ilość pól w których zapisywać można informacje nt. posiadanych filmów, można również dodać do bazy danych skan okładki posiadanej kopii filmu. Program umożliwia tworzenie wielu baz danych w wybranych przez użytkownika lokalizacjach, eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych i innych baz danych, wydruk wybranych danych z bazy danych programu, pobieranie danych o filmach z Internetu. Program Biblioteka Filmów NET jest kontynuacją programu Biblioteka Filmów i MK Film DB NET.

 

Program opcjonalnie wymaga połączenia z Internetem dla modułu MK_AUTOUPDATE.EXE, celem sprawdzenia i pobrania aktualizacji automatycznych.

 

Spis Treści :

1. Formularze

                1.1. Formularz Film (startowy)

                1.2. Formularz Wyszukaj

                1.3. Formularz Eksportuj

                1.4. Formularz Drukuj

                1.5. Formularz Pobierz Dane z Internetu

2. Operacje na danych

                2.1. Dodawanie, usuwanie, modyfikacja

3. Obsługa wielu baz danych

4. Dodawanie/usuwanie  skanu okładki filmu

 

1. Formularze 

W programie występują 5 formularzy: Formularz Wyszukaj, Formularz Film, Formularz Kreator Eksportu, Formularz Kreator Drukowania, Formularz Pobierania danych o filmie z Internetu. Biblioteka Filmów NET zaraz po uruchomieniu się wyświetla zawsze Formularz Film w trybie niesortowanym.

Widoczna jest tam informacja o nazwie programu, oraz szereg przycisków pozwalających nawigować po rekordach znajdujących się w bazie danych programu. W menu Operacje znajdują się pozycje umożliwiające tworzenie i odczytywanie baz danych w formacie Biblioteka Filmów NET, wyszukiwanie filmów według określonego kryterium.

1.1. Formularz Film (startowy) 

1.1.1. Wygląd Formularza

Formularz Film jest podzielony na dwie części : zawierającą podstawowe informacje o danej kopii filmu : tytuł, gatunek, ID, przyciski pozwalające nawigować po rekordach, oraz pole zakładek, w którym się mieści kilka zakładek : Opis, Obsada, Ocena, Bibliotekarz, Produkcja, Dane o Egzemplarzu, Informacje o filmie.

Pod każdą tabelą , na każdej zakładce znajdują się przyciski dotyczące tylko tej jednej tabeli. Tabele te zawierają informacje dotyczące tylko i wyłącznie aktualnie oglądanego filmu. 

1.2. Formularz Wyszukaj 

Ten formularz pozwala wyszukiwać rekordy w bazie danych programu Biblioteka Filmów NET.

Aby wywołać ten formularz należy kliknąć w górnym menu w oknie Formularza Film "Operacje" a następnie kliknąć "Wyszukaj". Uruchomi się Formularz Wyszukaj.

Jego obsługa jest prosta. Wystarczy wykonać następujące czynności :

1. Wybrać pole formularza Film, w którym znajdują się szukane informacje korzystając z pola "Szukane Pole"

2. W polu "Szukana Fraza" wpisać tekst lub liczbę której się szuka,

3. (opcjonalnie) Wybrać relację w jakiej ma się szukana fraza względem zawartości przeszukiwanych pól.

Kliknąć LPM przycisk "S Z U K A J".

 

Jeśli zostaną znalezione jakieś rekordy,  znajdująca się poniżej przycisku „Szukaj” tabela będzie zawierała wszystkie znalezione rekordy. Podwójne kliknięcie na danym wierszu w tej tabeli przeniesie Formularz Film do danego rekordu, gdzie można go przeglądać,edytować.

1.3. Formularz Eksportuj

Za pomocą okna Eksportuj, uruchamianego za pomocą menu Operacje->Eksport można wyeksportować zawartość bazy danych do pliku *.csv.

Eksportowanie bazy danych do pliku CSV

Program Biblioteka Filmów NET pozwala wyeksportować zawartość bazy danych do zrozumiałego dla wielu aplikacji bazodanowych i arkuszy kalkulacyjnych formatu CSV. Za pomocą ekranu Eksport uruchamianego lewym kliknięciem myszy z menu Operacje można wybrać czy (domyślnie) aktualnie edytowany rekord ma być eksportowany czy też cała baza danych (wszystkie rekordy). W oknie Eksport można także wybrać jakie tabele znajdujące się w bazie danych maja być eksportowane : tabela główna czy poszczególne tabele podrzędne, powiązane z tabelą główną. Po kliknięciu przycisku Eksportuj otwiera się okno wyboru pliku, w którym maja zostać zapisane wyeksportowane zgodnie z ustawieniami dane. Okno wyboru pliku pozwala określić nazwę i ścieżkę do nowego pliku, jak i nadpisać już istniejący. Po kliknięciu OK w oknie wyboru pliku Biblioteka Filmów NET dokona operacji eksportu zgodnie z wybranymi ustawieniami. Operację można wielokrotnie powtarzać za każdym razem dobierając inne parametry eksportu np. można wyeksportować cała bazę danych ze wszystkimi tabelami, a potem tylko wybraną tabelę podrzędną pojedynczego rekordu film. Każda kolejna operacja eksportu wymaga użycia przycisku Eksportuj ilekroć chcemy utworzyć nowy plik z wyeksportowanymi danymi.

W ten sposób wyeksportowane dane można potem zaimportować do większości popularnych programów typu arkusze kalkulacyjne lub baz danych.

1.4. Formularz Drukuj

Za pomocą Kreatora Drukowania można wybrać zestaw danych do wydrukowania na lokalnej drukarce podłączonej do systemu użytkownika. Kreator Drukowania pozwala określić dane jakich tabel będą drukowane, a także czy tylko aktualny rekord czy tez wszystkie rekordy z bazy danych i ewentualnie wszystkie z tabel podrzędnych maja zostać wydrukowane. Proces przebiega analogicznie jak w przypadku eksportowania danych do formatu *.csv, z tą różnicą iż tutaj wykorzystywana jest drukarka. Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” program Biblioteka Filmów NET generuje dokument do wydrukowania i wyświetla systemowe okno menagera wydruku, gdzie można wybrać drukarkę, dostroić ustawienia wydruku i rozpocząć drukowanie.

1.5. Formularz Pobierania danych o Filmach z Internetu

Okno Kreatora Pobierania Danych o Filmach z Internetu wywołać można naciskając przycisk umieszczony zaraz obok przycisku Usuń na oknie Formularza Film. Aby pobrać dane o filmie z Internetu i wstawić jako nowy rekord należy wybrać najpierw źródło danych – np. filmweb.pl, a następnie w polu obok wpisać tytuł szukanego filmu. Następnie należy wybrać zakres importowanych danych, oraz czy ma być pobrana okładka i kliknąć LPM przycisk Pobierz. Jeśli zostaną znalezione filmy pasujące do wzorca – w tabeli z wynikami pojawią się skrócone dane o filmie. Podwójne kliknięcie LPM na jednym z wierszy w tabeli dodaje do bazy danych wybrany film. Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem o zakończeniu operacji. Pobrane okładki filmów Biblioteka Filmów Net zapisuje do katalogu „\covers\”, będącego podkatalogiem katalogu aktualnie wybranej bazy danych.

2. Operacje na danych 

Podstawowym oknem, w którym będziesz pracował jest Formularz Film.

Nawigacja

Do nawigacji po rekordach formularza Film służą przyciski :

" |< " - pierwszy rekord,

" < " - poprzedni rekord,

" > " - następny rekord,

" >| " - ostatni rekord.

Powyższe przyciski umieszczone są na samym dole formularza, tak jak przyciski "Nowy", "Zapisz", "Usuń" i dotyczą one tabeli głównej, w której znajdują się podstawowe informacje o posiadanym filmie.

2.1. Dodawanie, usuwanie, modyfikacja 

Do dodawania, usuwania, zapisywania rekordów w tabeli w  formularzu Film, jak i znajdujących się na nim tabel w zakładkach, służą odpowiednio przyciski "Nowy", "Usuń", "Zapisz" umieszczone odpowiednio na dole formularza dla formularza Film.

Dodawanie nowego rekordu

1. Kliknij LPM przycisk "Nowy"

2. Wpisz w pola formularza Film dane, które chcesz wprowadzić

3. Kliknij LPM przycisk "Zapisz"

Modyfikowanie rekordu istniejącego

1. Zmodyfikuj zawartość pól, które chcesz zmodyfikować

2. Kliknij LPM "Zapisz"

 

Usuwanie danego rekordu

1. Przewiń formularz Film na dany rekord

2. Kliknij LPM przycisk "Usuń" odpowiednio na dole formularza.

 

Operacje na rekordach w tabelach podrzędnych

Każda z umieszczonych w zakładkach tabel umożliwia dodawanie, edytowanie, usuwanie rekordów znajdujących się w jej obszarze.

Aby utworzyć nowy rekord/wiersz w tabeli należy kliknąć na wiersz zaznaczony gwiazdką z prawej strony okna tabeli, i zacząć go edytować.

Aby zmodyfikować istniejący w tabeli rekord należy zaznaczyć go LPM an następnie wprowadzić poprawki.

Aby dane zostały utrwalone w bazie danych należy kliknąć "Zapisz".

Aby usunąć dany rekord należy kliknąć zaznaczyć dany rekord i nacisnąć na klawiaturze Del.

 

3. Obsługa wielu baz danych

Program Biblioteka Filmów NET obsługuje tworzenie i odczytywanie wielu baz danych, w swoim formacie, w wybranych przez użytkownika programu lokalizacjach. Funkcja ta jest dostępna poprzez menu Operacje, widoczne na samej górze okna aplikacji w pasku menu. Program podczas pierwszego uruchomienia tworzy domyślna bazę danych, która znajduje się w katalogu Moje Dokumenty.  Nie ogranicza to w żaden sposób użytkownika, aby stworzyć własne, w wybranych przez siebie lokalizacjach (katalogach) gdziekolwiek na dostępnym dysku

Tworzymy pierwszą własną bazę danych

Aby utworzyć nową bazę danych, należy kliknąć LPM w menu Operacje i wybrać tam pozycję „Otwórz / Utwórz bazę danych”, następnie kliknąć tą pozycję LPM. Pojawi się okno wyboru katalogu. Z poziomu tego okna można wskazać wybrany przez siebie katalog, i/lub utworzyć nowy, w którym ma się znajdować nowa baza danych. Po zaznaczeniu wybranego katalogu, należy kliknąć LPM „OK” w oknie wyboru katalogu, co spowoduje utworzenie bazy danych w wybranej przez użytkownika lokalizacji. Od tej chwili program pracuje już w nowej bazie danych. Można dodawać nowe filmy do kolekcji.

Otwieramy wcześniej utworzoną bazę danych

Po uruchomieniu program domyślnie ładuje domyślna bazę danych znajdującą się w katalogu programu. Aby otworzyć stworzoną w poprzedniej części instrukcji bazę danych, należy kliknąć LPM w pozycję menu Operacje o nazwie „Otwórz / Utwórz bazę danych” i wskazać katalog, w którym zapisaliśmy bazę danych, którą chcemy otworzyć. Po kliknięciu „OK” w oknie wyboru katalogu, Biblioteka Filmów NET  automatycznie otworzy nowa  bazę danych i załaduje pierwszy rekord.

Jeśli w danym katalogu, nie znajdowała się wcześniej żadna baza danych programu Biblioteka Filmów NET, program ją utworzy automatycznie i załaduje pierwszy, pusty rekord.

Usuwanie baz danych

Tej operacji nie można przeprowadzić z poziomu programu. W tym celu należy użyć Eksploratora Windows i skasować katalog zawierający bazę danych, tak jak kasuje się każdy katalog, który chcemy usunąć.

 

4. Dodawanie/usuwanie  skanu okładki filmu

W tym celu należy, dodawszy uprzednio rekord zawierający dane nowo skatalogowanego filmu, kliknąć LPM przycisk „Załaduj” umieszczony pod odpowiednim polem na okładkę filmu (są dwa na przód i tył owej okładki). Następnie w otwartym oknie otwierania pliku należy wskazać plik zawierający grafikę okładki i potwierdzić operację.  Pragnę w tym miejscu poinformować, że okładki katalogowanych filmów przed wyświetleniem ich w oknie programu są skalowane do rozmiarów pola przeznaczonego na wyświetlenie tejże okładki za pomocą funkcji API systemu Windows. Aby uzyskać możliwie najlepszy podgląd okładki w oknie programu, należy podczas wprowadzania do programu skanu okładki podać grafikę o rozmiarach możliwie przybliżonych do rozmiarów pola, które wyświetla okładkę w oknie programu. Nie muszą to być rozmiary idealnie takie jak rozmiary w/w pola w pikselach, ale im bliższy ten rozmiar tym lepszy uzyska się efekt podczas wyświetlania okładki skatalogowanego filmu.

Celem usunięcia okładki z bazy danych należy kliknąć LPM „Usuń” przycisk umieszczony poniżej odpowiedniego pola zawierającego okładkę. 

Ilekroć do programu zostanie wprowadzona okładka przyporządkowana konkretnemu filmowi, Biblioteka Filmów NET zapisuje ścieżkę do tego pliku z grafiką.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
PHP-Fusion PL