Nawigacja

Artykuły » Programy do katalogowania filmów, gier, książek - multimediów » MK Games Catalogue NET - POMOC

MK Games Catalogue NET - POMOC

MK Games Catalogue NET  - POMOC 

Program MK Games Catalogue NET jest darmowym programem służącym do katalogowania gier komputerowych. Niniejszy dokument jest plikiem pomocy do  programu MK Games Catalogue NET.

Program umożliwia pobieranie informacji o grach z Internetu (zarówno tych wpisanych ręcznie, jak zaimportowanych z automatycznie wykrytej instalacji Steam, Origin).  Funkcje oznaczone jako (BETA) znajdują się jeszcze w fazie beta i mogą nie działać do końca tak jak zamierzono. Niemniej jednak są one funkcjonalne.

 

Podstawowe informacje

Program MKGCNET (MK Games Catalogue NET) korzystając ze sprawdzonego silnika baz danych pozwala ja dodawanie, edycję i usuwanie informacji katalogowych  o posiadanych grach komputerowych, a także ładowanie skanów okładek gier.  Program umożliwia wyszukiwanie według zadanych kryteriów w bazie danych skatalogowanych już gier oraz przenoszenie się do wyszukanych rekordów. Istnieje także możliwość wyeksportowania zawartości jednego rekordu lub całej bazy danych do pliku CVS, który można potem zaimportować do dowolnego programu bazodanowego czy arkusza kalkulacyjnego. Program umożliwia także wydruk zawartości całej bazy danych lub jednego rekordu. MKGCNET posiada także opcję pobierania z Internetu danych gier komputerowych i automatycznego dodawania do bazy danych dostępnych informacji o znalezionych grach (w tym okładek). Czynności te wykonuje się za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Dodawanie nowego rekordu

Po uruchomieniu programu pojawia się główne okno, pokazujące nam zawartość pierwszego rekordu bazy danych. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie programu – baza danych jest pusta i aby dodać nowy rekord należy kliknąć przycisk „Nowy”, następnie podać dane gry i nacisnąć „Zapisz”. Nowy rekord zostanie dodany. Tak samo należy postąpić kiedy stworzyliśmy nową bazę danych w innej niż dotychczasowa lokalizacji. Program pozwala tworzyć dowolną ilość alternatywnych baz danych.

Dodawanie nowego rekordu w tabelach „Mody” i „Dodatki” różni się od sposobu dodawania rekordu do formularza gra – w tym celu należy kliknąć na wiersz w wybranej tabeli, oznaczony  przez gwiazdkę po lewej stronie tabeli i rozpocząć edycję. Podczas edycji gwiazdka zmieni się w symbol pisaka, co oznacza, że dany wiersz jest w trakcie edycji. Pod dodaniu i edycji wiersza w tabelach celem zapisania zmian w bazie danych, należy kliknąć przycisk „Zapisz” umieszczony na dole formularza gra (tak nazywam okno główne)

Modyfikacja rekordu

Istniejący już w bazie danych rekord odpowiadający jednej skatalogowanej grze można modyfikować – w tym celu można go albo wyszukać za pomocą wbudowanej w program wyszukiwarki, albo korzystając z przycisków „|<”,”<”,”>”,”>|” umieszczonych na dole formularza gra (przyciski te służą do nawigacji po rekordach bazy danych i umożliwiają odpowiednio przesunięcie widoku do pierwszego, poprzedniego, następnego, ostatniego rekordu) przewinąć widok bazy danych do szukanej gry, następnie należy wprowadzić zmiany w odpowiednich polach i nacisnąć „Zapisz” celem zapisania danych. Jeśli użytkownik nie kliknie przycisku „Zapisz”, rekord nie zostanie zapisany, a wykonane modyfikacje utracone.

Modyfikacja wierszy tabel „Mody” i „Dodatki” przebiega w  odmienny sposób – w tym celu wystarczy kliknąć na wybrany wiersz w w/w tabelach, po lewej stronie tabeli pojawi  się symbol pisaka oznaczający uaktywnienie trybu edycji wiersza w tabeli „Mody” lub „Dodatki”.

Usuwanie rekordu

Celem usunięcia rekordu, należy przejść do wybranego przez nas do usunięcia rekordu i kliknąć przycisk „Usuń”. Rekord zostanie usunięty wraz z powiązanymi z nim rekordami tabel „Mody” i „Dodatki”, które są  tabelami podrzędnymi względem  widoku formularza gra.

Otwieranie / tworzenie bazy danych w wybranej lokalizacji

Domyślnie MKGCNET  podczas pierwszego uruchomienia tworzy bazę danych w katalogu MK Games Catalogue NET w katalogu Moje Dokumenty aktualnie zalogowanego użytkownika. Można jednak utworzyć bazę danych w innym miejscu - w tym celu należy w menu „Plik” wybrać opcję „Utwórz / Otwórz bazę danych” i kiedy pojawi się okno otwierania katalogu wskazać katalog, gdzie ma się znajdować nowa baza danych, następnie wybór należy zatwierdzić klikając przycisk „OK”. W oknie wyboru lokalizacji bazy danych można także utworzyć nowy katalog w wybranej przez nas lokalizacji.

Otwieranie istniejącej już bazy danych w wybranej przez Użytkownika lokalizacji nie różni się zbytnio od procesu wskazywania miejsca przechowywania nowej bazy danych, z tą różnicą, że tym razem należy w oknie wyboru katalogu wskazać katalog z istniejąca już baza danych. Jeśli program nie znajdzie w wybranym katalogu bazy danych, utworzy ją automatycznie.

Wyszukiwanie gier

W celu uruchomienia wbudowanej w program wyszukiwarki należy w menu „Plik” wybrać opcję „Wyszukaj” – pojawi się okno wyszukiwarki, gdzie po wpisaniu frazy i określeniu pola w jakim program ma tej frazy szukać, a następnie  kliknięciu przycisku „Szukaj” możemy szybko odnaleźć określone gry będące w naszym posiadaniu, o ile wcześniej zostały skatalogowane. Naciśnięcie przycisku „Szukaj” uruchamia proces wyszukiwania w bazie danych według określonego kryterium (fraza i pole) i jeśli pasujące rekordy zostaną znalezione, pojawią się one w tabeli „Wyniki” w postaci listy. Podwójne kliknięcie na wybrany wiersz przeniesie nas do formularza gra, gdzie wyświetli nam się pełen rekord zawierający informacje o wyszukanej grze. W każdej chwili można powrócić do okna wyszukiwarki i wybierać do przeglądania kolejne ze znalezionych rekordów. Kiedy będziemy usatysfakcjonowani wyszukiwaniem można zamknąć okno wyszukiwarki za pomocą standardowego przycisku „X” umieszczonego w górnym prawym roku okna wyszukiwarki.

Skanowanie wybranego katalogu w poszukiwaniu gier do skatalogowania

Funkcja ta jest we wczesnej fazie projektowania – opis jest jeszcze niedostępny.

Pobieranie Informacji o posiadanych grach na Steam i Origin (BETA)

Program MK Games Catalogue NET po wybraniu w menu Plik opcji skanowania posiadanych gier w ramach klienta Steam czy Origin pokazuje okno kreatora, w którym po kliknięciu przycisku „Wykryj”, automatycznie wykryje lokalizację bazy danych gier  posiadanych w ramach tych sieci sprzedaży. Wykryta ścieżka do listy gier pojawi się w sąsiadującym polu tekstowym. Kliknięcie „Zapisz” na dole okna kreatora pozwala zapisać te dane na przyszłość. Użytkownik programu ma oczywiście możliwość ponowienia operacji automatycznego kiedy poczuje taką potrzebę, a także ręcznego wybrania ścieżki, korzystając z przycisku znajdującego się obk przycisku „Wykryj”. Jest także możliwość ręcznego wpisania ścieżki. Opcje te powinny być jednak wykorzystywane przez doświadczonych użytkowników, opcją zalecana jest automatyczne wykrycie ścieżek. Po wykryciu ścieżek celem dodania posiadanych gier od tych wydawców, należy kliknąć „SKANUJ”. Po chwili program wyświetli komunikat, iż tytuły gier zostały pobrane i po naciśnięciu „OK” program powróci do formularza Gra, który automatycznie rozpocznie pobieranie informacji o grach z Internetu. Po zakończeniu tej operacji program wyświetli komunikat, który należy potwierdzić, klikając „OK”. W trakcie operacji pobieranie informacji o grach z internetu formularz Gra będzie się automatycznie przełączał pomiędzy kolejno dodawanymi grami.

Eksport do pliku tekstowego (CSV)

Aby dokonać eksportu zawartości bazy danych lub tylko pojedynczego rekordu znajdującego się w bazie danych do pliku tekstowego w formacie *.csv, który to format pozwala później zaimportować wyeksportowaną zawartość bazy danych do dowolnego programu bazodanowego czy arkusza kalkulacyjnego, należy z menu „Plik” wybrać pozycję Eksportuj -> Bazę danych do pliku tekstowego. Pojawi się okno kreatora eksportu, umożliwiającego zdecydować czy eksportowany będzie pojedynczy rekord  lub w przypadku zaznaczenia opcji „eksportuj cała baze danych” – cała bazę danych, czy mają być eksportowane tylko podstawowe dane gry, czy tez tabele zawierające dane o dodatkach czy modach do danej gry. W tym oknie należy podać ścieżkę do pliku, do którego zostanie wyeksportowana zawartość bazy danych. W przypadku, kiedy użytkownik nie poda ścieżki lub poda ścieżkę niewłaściwą – eksport się nie rozpocznie. Po zakończeniu operacji eksportu program poinformuje użytkownika stosownym komunikatem.

Wydruk zawartości bazy danych

Drukowanie zawartości bazy danych z programu MK Games Catalogue NET jest możliwe za pomocą kreatora, który pozwala wybrać ilość i zakres drukowanych danych, po czym po wygenerowaniu zestawu do wydruku, wyświetla on standardowe okno właściwości drukarki, gdzie użytkownik może wybrać opcje ustawień wydruku zależne już od zainstalowanej w systemie drukarki.

Aby uruchomić kreatora wydruku, należy kliknąć na pozycję Drukuj z Menu Plik. Pojawi się okno kreatora, gdzie należy wybrać co ma być drukowane, a następnie należy kliknąć Drukuj. Spowoduje to wygenerowanie danych dla drukarki, następnie automatycznie pojawi się okno właściwości drukarki, po zatwierdzeniu którego rozpocznie się wydruk na wybranej drukarce.

Okno kreatora wydruku pozostaje na wierzchu, dopóki użytkownik nie naciśnie Anuluj lub nie zamknie okna X-em .

Pobieranie danych na temat gry z Internetu

Funkcja ta umożliwia pobieranie danych o danej grze z Internetu, a także okładek skatalogowanych gier, które są zapisywane w bazie danych. Aby skorzystać z tej funkcji należy utworzyć nowy rekord, wpisać w pole Tytuł nazwę gry, którą chce się skatalogować, i wybrać w menu Plik pozycję Pobierz informacje o grze z Internetu. Ta funkcja wymaga odblokowanego połączenia Internetowego dla programu MK Games Catalogue NET, aby ten mógł się połączyć z serwerami, na których znajdują się dane na temat gier. Po udanym połączeniu na formularzu zawierającym dotąd  tylko tytuł posiadanej gry pojawią się pobrane z Internetu dane włącznie z okładką.  Aby zachować wynik tej operacji należy kliknąć Zapisz, tak jak przy zapisywaniu każdego nowego rekordu. Jeśli nie zostanie kliknięty przrcisk Zapisz, dane nie zostaną zapisane, chyba że aktywna jest opcja w ustawienich wymuszająca zapisywanie do bazy danych podczas wychodzenia z programu.

W obecnej chwili program pobiera z Internetu informacje o Producencie, Wydawcy, Premierze, okładkę, Minimalne wymagania sprzętowe, Opis, adres strony WWW o grze.

W przyszłości ten zestaw informacji zostanie powiększony o listę dostępnych dodatków, modyfikacji, kodów, dystrybutora w Polsce, tryby rozgrywki.

Ekran ustawień aplikacji

MK Games Catalogue NET umożliwia dostosowanie aplikacji do własnych preferencji za pomocą ekranu ustawień. W oknie ustawień możemy określić czy program ma w ogóle wyszukiwać aktualizacje, jak często ma to robić, w jakim języku spośród dostępnych ma wyświetlać elementy interfejsu użytkownika, czy ma zapisywać bazę danych przed wyjściem z programu, oraz czy ma pytać przed zamknięciem aplikacji, na wypadek przypadkowego wybrania opcji zakończenia. Część z tych funkcji w ramach postępu prac nad programem może być dodawana później niż data tego dokumentu. Program zapisuje ustawienia w profilu aktualnie zalogowanego użytkownika systemu Windows, co umożliwia personalizowanie ustawień przez różnych użytkowników tego samego komputera.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
PHP-Fusion PL